Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Producenci

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 13 ust. 1 i 2 RODO, niniejszym informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Katarzynę Kostkę.


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:


Katarzyna Kostka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „KATARZYNA KOSTKA-KOSWENDA FIRMA” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Lenino 37, 61-694 Poznań.


Kontakt z Administratorem jest możliwy zarówno drogą elektroniczną - adres email: sklep@wloczka-sklep.pl, telefonicznie pod numerem tel.: +48 605 200 889, a także drogą pocztową na ww. adres Administratora.


Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.


 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy (np. przyjmowania i przygotowywania zamówień, realizacji zamówień, wysyłki towaru, obsługi zamówień, wystawienia i przesłania faktury za zakupione towary) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacja zadań w interesie publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).


 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do chwili wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w tym celu.


 1. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, przewoźnicy i operatorzy pocztowi (dla umożliwienia dostarczenia Państwu przesyłek), platformy płatnicze. Dane osobowe mogą być również przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), a także podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawne i informatyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.


 1. Zgodnie z RODO, podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych

 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

 • prawo wniesieniasprzeciwuwobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych jako niezbędnych do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.