Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Producenci

Regulamin Sklepu Wloczka-sklep.pl

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży i dostawy towarów na odległość prowadzonej w sklepie internetowym wloczka-sklep.pl pod adresem  http://www.wloczka-sklep.pl – zwanym dalej „Sklepem”. Regulamin określa także sposoby wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zasady zwrotu towarów.

 2. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego prowadzonej poza adresem http://www.wloczka-sklep.pl.

 3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Dokonanie zakupu w Sklepie musi zostać poprzedzone zaakceptowaniem przez Kupującego niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza więc akceptację regulaminu.

 5. Za konsumenta w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą (art.221 kc).

 6. Przez „Klienta” rozumie się w niniejszym regulaminie kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014. poz. 121).

 

§ 2.

Dane identyfikujące przedsiębiorcę (Sprzedającego)

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.wloczka-sklep.pl prowadzony jest przez firmę

Katarzyna Kostka-Koswenda
61-694 Poznań, ul. Żołnierzy Lenino 37 
NIP 7821193044
REGON 301957363

nr rachunku bankowego: mBank 90 1140 2004 0000 3602 7406 4577
Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

 

 1. Adres do korespondencji i składania reklamacji:

Firma Katarzyna Kostka-Koswenda
61-694 Poznań, ul. Żołnierzy Lenino 37 

tel. 605200889

e-mail: sklep@wloczka-sklep.pl

§ 3.

Ochrona danych osobowych Klientów

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.wloczka-sklep.pl są przetwarzane przez firmę Cezary Sokalski z siedzibą w (78-600) Wałczu, przy ul. Parkowej 11/5.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  1. realizacji umowy

  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.wloczka-sklep.pl

 1. Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji zamówień i rozliczania transakcji.

 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklep@wloczka-sklep.pl.

 3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 4.

Informacje o cenie towaru.

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość.

 

 1. Wszystkie ceny towarów prezentowane w Sklepie podane zostały w złotych polskich oraz w wartościach brutto.. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towaru do Klienta, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Klienta.

 2. Jeżeli w celu zawarcia umowy (złożenia zamówienia) Klient posługuje się środkami porozumiewania na odległość (telefon, faks, Internet itp.), wszystkie koszty użycia takiego środka obciążają Klienta zgodnie z zasadami i taryfami stosowanymi przez operatorów, z których usług Klient korzysta.

 3. Za korzystanie z numeru telefonu i skrzynki poczty elektronicznej wskazanych w § 2 ust.2 nie są pobierane przez Sklep żadne dodatkowe opłaty.

 

§ 5.

Zasady składania zamówień.

 

  1. Sklep internetowy www.wloczka-sklep.pl umożliwia Klientom:

  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.wloczka-sklep.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.wloczka-sklep.pl kierowane przez Sprzedającego do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wloczka-sklep.pl.

 3. W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika. Konto użytkownika umożliwia także obserwowanie statusu (etapu realizacji) zamówienia, w tym informacji o ostatecznej cenie, sposobie dostawy, przewidywanym terminie dostawy.

 4. Możliwe jest również zamówienie towaru bez założenia konta użytkownika. W takim wypadku informacje o statusie zamówienia, w tym informacje o ostatecznej cenie, sposobie dostawy, przewidywanym terminie dostawy są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przed złożeniem zamówienia.

 5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Klient zobowiązany jest do jest do prawidłowego podania danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Klient ponosi ujemne konsekwencje podania nieprawidłowych danych teleadresowych, jeżeli błędy te uniemożliwiają kontakt z Klientem w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności podanych przez Klienta danych teleadresowych. O fakcie wstrzymania realizacji zamówienia Klient jest informowany za pośrednictwem konta użytkownika albo w sposób wskazany w ust.5.

 8. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 9. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 10. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. Następnie należy podać dane teleadresowe, wybrać sposób dostawy i sposób płatności, zatwierdzić regulamin, a następnie kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". 

 11. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Klientowi informacji o złożeniu zamówienia a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew bankowy - przedpłata za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Przez „dokonanie płatności” rozumie się datę uznania rachunku Sprzedającego.

 12. Dopuszczalne jest złożenie przez Kupującego zamówienia drogą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 niniejszego regulaminu albo drogą telefoniczną na wkazany w tym paragrafie numer telefonu. W takim wypadku Kupujący w treści e-maila albo w rozmowie telefonicznej zobowiązany jest potwierdzić, iż wie o obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Sprzedającego. W przypadku złożenia zamówienia w sposób opisany w zdaniu pierwszym, Sprzedający wraz z towarem przesyła Klietowi informacje potwierdzające treść zawartej umowy.

 

 

§ 6.

Realizacja zamówień.

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.wloczka-sklep.pl dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo innego przewoźnika albo za pośrednictwem kuriera. Lista możliwych sposobów dostarczenia towaru zawarta jest w zakładce „WYSYŁKA”. Wyboru sposobu dostarczenia towaru dokonuje Klient kompletując zamówienie.

 2. Koszt przesyłki wskazany jest w zakładce „WYSYŁKA”. Informacje zawarte w tej zakładce mają charakter wstępny – informują Klienta o możliwych sposobach dostarczenia towaru i zasadach obliczenia ceny za dostarczenie. Informacja o cenie (kosztach) dostawy zawarta w tej zakładce nie jest ostateczna, albowiem faktyczny koszt dostarczenia towaru zależny jest od jego wagi łącznej, ilości towaru i gabarytu przesyłki.

 3. Ostateczny koszt dostawy wyliczany jest po skompletowaniu zamówienia przez Klienta, a przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego. W związku z powyższym do czasu wybrania opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ” Klient może zmienić wybrany sposób dostarczenia towaru.

 4. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego (dotyczy dni roboczych).

 5. Na czas otrzymania przesyłki przez Klienta składa się:

  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 1. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru..

 2. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura albo paragon oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

 3. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół

 

§ 7.

Sposoby płatności.

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta:

   1. przed wydaniem towaru Klientowi (przedpłata) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, numer rachunku jest również wyświetlany na stronie internetowej po skompletowaniu zamówienia przez Klienta i wybraniu opcji przedpłaty;

   2. w momencie odbioru towaru gotówką do rąk przewoźnika (wybranie opcji dostawy za pobraniem), wybór tej opcji może być przez Sprzedającego ograniczony tylko do niektórych przewoźników;

 1. W przypadku wyboru opcji przedpłaty Sprzedający informuje Klienta bezpośrednio przed złożeniem zamówienia o czasie trwania umowy i przesłankach jej wypowiedzenia, w tym o treści ust.3 niniejszego paragrafu.

 2. W przypadku wyboru opcji przedpłaty umowa wygasa w przypadku niewpłynięcia przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 7 dni od wysłania zamówienia do Sprzedawcy (wybrania opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).

 3. Najpóźniej w momencie zawarcia umowy Sprzedający informuje Klienta o konieczności uiszczenia jakiejkolwiek dodatkowej płatności, w celu uzyskania zgody Klienta na taką płatność.

 

§ 8.

Zwrot towaru przez konsumenta.

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia następnego po dostarczeniu zamówionego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być sporządzone własnoręcznie przez Klienta albo może on skorzystać z gotowego wzoru. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod adresem www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W interesie Klienta jest posiadanie dowodu wysłania oświadczenia (np. dowodu nadania listem poleconym).

 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika Sklepu. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.

 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (towaru). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedającego. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszystko co otrzymał. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Klient powinien wybrać sposób dostarczenia rzeczy Sprzedającemu, taki jak najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W innym wypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedający zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 9. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy w terminie i dokona zwrotu towaru w terminie i gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

 

 

 

 

 

 

§ 9

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego

www.wloczka-sklep.pl

 

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

   1. towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

   2. towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

   3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

   4. towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem sprzedanym wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

 4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 5. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Klient powinien dostarczyć reklamowany towar do Sprzedającego na adres wskazany w § 2 ust.2 niniejszego regulaminu.

 9. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport (w szczególności ochronę przed zabrudzeniem i zamoczeniem).

 10. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 11. Towar powinien zostać przysłany kompletny.

 12. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.

 13. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu). W przypadku braku dokumentu zakupu Sprzedający rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w dokumentach Sklepu.

 14. Dostarczenie wadliwego towaru jest bezpłatne (na koszt Sprzedającego). Klient powinien wybrać sposób dostarczenia rzeczy Sprzedającemu, taki jak najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W innym wypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Klient.

 16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt.15.

 17.  Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed upływem tego terminu..

 18. Sprzedający rozpatruje reklamację bezzwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni, informując Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 19. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sprzedający wzywa Klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

§ 10

Postanowienia końcowe. Informacje dodatkowe.

 

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.wloczka-sklep.pl.

 2. Regulamin nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014. poz. 121).

 3. Informacja o plikach cookie:

 1. Plik cookie (ciasteczko) to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego, witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego wloczka-sklep. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego.

 3. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter

 4. -tymczasowy pliki te są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub

 5. -trwały  pliki te służą do przechowywania informacji takich jak  hasło Klienta i login w celu przyspieszenia i ułatwienia korzystania z Witryny. Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

 6. Wloczka-sklep.pl wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej w celu usprawnienia jej działania oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie. Ograniczenie lub zablokowanie przez użytkownika plików cookies może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w sklepie internetowym.

 7.  Niezbędne pliki cookie są konieczne do przeprowadzenia transakcji tj. zapamiętywania informacji podawanych przez użytkownika przeglądającego witrynę, w celu wysłania i śledzenia przesyłki

 8. Funkcjonalne pliki cookie pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, dane logowania, wyświetlać produkty dodane do koszyka kilka dni wcześniej itp.

 9. Pliki cookie służące do analiz wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych, informują o ilości odwiedzin.

 10. Pliki cookie używane do targetowania pliki wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika.

 11.  Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowana i usuwania plików cookies.