Sklep internetowy „wloczka-sklep.pl” prowadzony jest w domenie www.wloczka-sklep.pl przez Katarzynę Kostkę-Koswendę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „KATARZYNA KOSTKA-KOSWENDA FIRMA” ul. Żołnierzy Lenino 37, 61-694 Poznań, NIP: 7821193044, REGON: 301957363, z którą kontakt możliwy jest pod adresem
poczty elektronicznej (e-mail): sklep@wloczka-sklep.pl lub pod numerem tel.: 605 200 889.

 

 

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Zamówienia składane w sklepie internetowym działającym pod adresem URL www.wloczka-sklep.pl realizowane są przez: Katarzynę Kostkę-Koswendę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA KOSTKA-KOSWENDA FIRMA”
  61-694 Poznań, ul. Żołnierzy Lenino 37
  , NIP: 7821193044, REGON: 301957363
  Adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@wloczka-sklep.pl, tel.: +48 605 200 889.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązujący od dnia 1 listopada 2018 r., określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Kostkę-Koswendę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „KATARZYNA KOSTKA-KOSWENDA FIRMA” zwaną dalej Sprzedającym, przy zawieraniu umów sprzedaży na odległość, tj. poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.wloczka-sklep.pl, zwaną dalej Sklepem, a także za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (telefon itp.).
 3. Znak towarowy WLOCZKA-SKLEP.PL oraz wszelkie inne znaki towarowe, a także prawa autorskie dotyczące produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, w tym również zdjęć produktów, obrazków i animacji umieszczonych na stronie sklepu oraz aukcjach na portalu www.allegro.pl są chronione prawem.
 4. Oferta Sklepu kierowana jest do konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) oraz do przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego).
 5. Prezentacja produktów w ramach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza automatycznego zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego towaru. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z momentem potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty kupna.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedającego z Klientami umów sprzedaży produktów. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.wloczka-sklep.pl w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a ponadto gdy klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

§ 2. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dokonując rejestracji Konta Użytkownika lub składając zamówienie, Kupujący (w przypadku osób fizycznych) akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym realizacji usług oraz w celach szczegółowo opisanych w załącznikach do Polityki Bezpieczeństwa Informacji – „informacji dla klienta”. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym lub formularzu zakupu jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. Sprzedający zapewnia, że dane zawarte w formularzu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do realizacji zamówienia oraz – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – do przekazywania mu informacji o nowych produktach i promocjach dostępnych w Sklepie.
 2. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia zamówionych usług, a w szczególności  przekazanie ich podmiotowi będącego wykonawcą usługi przewozu przesyłki. W żadnym innym wypadku dane osobowe Klientów nie są udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim.
 3. Sprzedający zapewnia, że wszelkie pozyskane od Państwa dane przetwarzane są zgodnie z wymogami RODO. Służą one realizacji zamówienia, a jeśli wyrazicie Państwo zgodę – przekazywaniu informacji o produktach i promocjach dostępnych w Sklepie. Po rejestracji ustawienia powiadomień może dowolnie edytować w swoim profilu w ramach Konta w zakładce Panel klienta àMoje Dane.
 4. Dane Klientów nie są przekazywane do celów marketingowych podmiotom trzecim. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi Klientów, a także konieczność realizacji obowiązków m.in. podatkowych, jak również celem ochrony własnych uzasadnionych interesów dane przekazywane są (każdorazowo na podstawie upoważnienia, umowy powierzenia danych, ustawy, lub też na innych podstawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa) następującym osobom i podmiotom:

a)      naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą sklepu,

b)      przewoźnikom i operatorom pocztowym celem dostarczenia Państwu przesyłek,

c)      platformom płatniczym,

d)      różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań,

e)      organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 2. Na żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną usunięte z bazy klientów, a konto w Sklepie internetowym zostanie zlikwidowane. Sprzedający może odmówić usunięcia danych w przypadkach wskazanych w przepisach RODO tj. m.in.:

a)      do czasu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedający jako administrator tychże danych,

b)      do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Sprzedający zapewnia, że dane podane przez kupującego będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 2. Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Kupującego oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Sprzedającego, w tym informacje o przysługujących Kupującemu uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w załączonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji i załącznikach do niej.

 

 

§ 3. Asortyment i ceny

 

 1. Mimo dołożenia należytej staranności, w ofercie prezentowanej w Sklepie mogą się pojawić nieścisłości. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej w Sklepie należy kontaktować się z administratorem Sklepu: e-mail: sklep@wloczka-sklep.pl lub telefonicznie.
 2. Sprzedający zastrzega, iż kolorystyka prezentowanych produktów w zależności od rozdzielczości komputera może nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
 3. Wszystkie ceny produktów prezentowanych w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług, chyba że cennik stanowi inaczej. Przy każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT lub (w przypadku Klientów posiadających status konsumenta) paragon fiskalny, które zostają przesłane do Klienta wraz z zamówionym towarem. Do chwili przekroczenia przez Sprzedającego limitu określonego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017 poz. 2454) dowodem zakupu w sklepie internetowym wloczka-sklep.pl jest potwierdzenie złożenia zamówienia, a dowodem wpłaty  jest potwierdzenie przelewu na rachunek Sprzedającego, zapłata kartą płatniczą, zapłata przez system płatności internetowych PayPal, płatność kurierowi przy odbiorze. Cena podana w elektronicznym formularzu zamówienia jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego lub jego pracownika przyjęcia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną itp. cena podana na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego lub jego pracownika przyjęcia zamówienia.
 4. Cena produktu, który w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest niedostępny może ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku Klient, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego lub jego pracownika ma prawo zrezygnować z zamówienia.
 5. Koszty związane z przesyłką towaru ponosi Klient.
 6. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu jest mu wskazywany i doliczany do wartości zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także wybranej przez Klienta formy dostarczenia mu zamówienia (sposobu dostarczenia zamówienia).
 7. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.wloczka-sklep.pl dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego przewoźnika albo za pośrednictwem kuriera stale współpracującego ze Sprzedającym lub za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Klienta.
 8. Wyboru sposobu dostarczenia towaru dokonuje Klient kompletując zamówienie.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, czasowego ograniczenia dostępności produktów, wprowadzania bądź wycofania produktów z oferty bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian w każdym momencie.
 10. Sprzedający zastrzega, że dostarczenie przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na związane z tym znacznie wyższe koszty możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i następuje w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem.

 

 

§ 4. Płatności

 

 1. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy (przesyłki).
 2. Należności za zamówione produkty regulowane są w następujący sposób:
  1. przy odbiorze przesyłki - płatne gotówką u kuriera lub operatora pocztowego,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia, w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu oraz w ust. 3 niniejszego paragrafu.
  3. za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal.
 3. Płatności przelewem lub kartą kredytową winny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego o nr: 90 1140 2004 0000 3602 7406 4577.

 

 

 

 

§ 5. Złożenie zamówienia, sposób realizacji zamówienia i warunki dostawy

 

 1. Zakupy w Sklepie są dokonywane po uprzednim zarejestrowaniu się i wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia. Konto użytkownika umożliwia obserwowanie statusu (etapu realizacji) zamówienia, w tym informacji o ostatecznej cenie, sposobie dostawy, przewidywanym terminie dostawy.
 2. Możliwe jest również zamówienie towaru bez założenia konta użytkownika (bez rejestracji). W takim wypadku informacje o statusie zamówienia, w tym informacje o ostatecznej cenie, sposobie dostawy, przewidywanym terminie dostawy są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przed złożeniem zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być przyjmowane również telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną: sklep@wloczka-sklep.pl.
 4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie w chwili składania zamówienia.
 6. Zamówienia w Sklepie za pomocą elektronicznego formularza zamówienia lub poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, natomiast zamówienia drogą telefoniczną itp. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
 7. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza zamówienia i wymaga zapoznania i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce „Dostawa”, jak również – w przypadku Klienta będącego konsumentem - zapoznania się i zaakceptowania informacji dotyczących obowiązku zapłaty za zamówiony towar, obowiązku pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej w przypadku skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z uprawnienia przyznanego mu przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”, a także pozostałych informacji przekazanych mu przed potwierdzeniem zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w elektronicznym formularzu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 8. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane pocztą elektroniczną w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
 9. Zamówienia, których z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania mogą być nie realizowane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych produktów w magazynie. W przypadku niedostępności części stanowiących przedmiot zamówienia produktów Klient jest informowany o możliwości realizacji części zamówienia, decyzję co do sposobu realizacji części zamówienia podejmuje Klient.
 11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego. Klient w potwierdzeniu złożenia zamówienia informowany jest o dostępności produktów promocyjnych objętych jego zamówieniem.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta. W przypadkach budzących uzasadnione zastrzeżenia, a w szczególności w przypadku nie podania wszystkich wymaganych danych lub podania danych budzących wątpliwości co do ich poprawności oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedający może nie przyjąć zamówienia do realizacji.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” zamówienie jest kierowane do realizacji kiedy dane Klienta zostaną zweryfikowane przez Sprzedającego. W pozostałych przypadkach zamówienie jest kierowane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 14. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.
 15. Zamówione produkty wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia lub od daty wpływu przedpłaty na konto.
 16. Na czas otrzymania przesyłki przez Klienta składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, zapakowanie paczki) oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 17. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura albo paragon oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 18. Chwilą wykonania przez Sklep internetowy zawartej umowy sprzedaży jest moment przekazania zamówionego towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej. Klienci posiadający status konsumenta mają możliwość wyboru innego Przewoźnika niż firma kurierska proponowana przez Sprzedającego. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. 
 19. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru w magazynie, czas kompletowania przesyłki i weryfikacji płatności oraz czas dostarczenia przesyłki. W przypadku, gdy towar znajduje się poza magazynem i konieczne jest jego sprowadzenie oraz przygotowanie do wysyłki, czas wysyłki może ulec wydłużeniu .
 20. Szczegółowe informacje o przewidywanym terminie wysyłki Klient otrzyma w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 21. Klient potwierdza otrzymanie przesyłki pisemnym pokwitowaniem.
 22. Kupujący zobowiązuje się odebrać i zapłacić za zamówiony produkt, chyba że przesyłka znajduje się w stanie naruszonym.

 

 

§ 5. Reklamacje i zwroty

 

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nabytych produktów powinny być zgłoszone pod wskazanym w niniejszym Regulaminie adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt  13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi rzeczy bez wad.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)      towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)      nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem sprzedanym wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 2. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Klient powinien dostarczyć reklamowany towar do Sprzedającego na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 7. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport (w szczególności ochronę przed zabrudzeniem i zamoczeniem).
 8. Klient zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania produktów w sposób i w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi w załączonych do produktów materiałach informacyjnych. W przypadku produktów wymagających okresowej konserwacji Sprzedający dołącza do produktu stosowną informację o konieczności i częstotliwości przeprowadzania konserwacji oraz o zalecanych środkach konserwujących. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady produktów powstały z winy Klienta wskutek składowania, wykorzystania produktów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie produktów zakupionych u Sprzedającego.
 10. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem produktów.
 11. W przypadku gdy opakowanie dostarczanego klientowi towaru nosi widoczne ślady uszkodzenia mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotacje, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sklep@wloczka-sklep.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 605 200 889.
 12. Niektóre, enumeratywnie wskazane w ofercie Sprzedającego towary  mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku informacja
  o gwarancji znajduje się o opisie produktu, a stosowny dokument gwarancyjny dołączony zostaje do wysyłanego  Klientowi towaru.
 13. W przypadku gdy Klient stwierdzi, że zakupiony towar jest wadliwy przysługuje mu prawo do skorzystania (zależnie od dokonanego wyboru) z uprawnień przyznanych mu na mocy udzielonej gwarancji (w sytuacji gdy dany produkt został objęty gwarancją – w tym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi podmiot jej udzielający), lub z tytułu rękojmi (odpowiedzialność względem Klienta ponosi Sprzedający). Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz uprawnienia z tytułu rękojmi są od siebie niezależne.
 14. Dla zachowania uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi konieczne jest wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres e-mail poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@wloczka-sklep.pl lub kontakt telefoniczny na wskazany w ust. 14 niniejszego paragrafu numer telefonu. Możliwe jest również pisemne zgłoszenie roszczenia na adres siedziby Sprzedającego. Celem ustalenia sposobu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki.
 15. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia Klienta i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jego uwzględnienia.
 16. Przesłanie przez Klienta wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt Sprzedającego wyłącznie przy reklamacjach uznanych za zasadne.
 17. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

·         numer zamówienia,

·         dane Klienta,

·         nazwę uszkodzonego towaru,

·         opis uszkodzenia,

·         jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące uszkodzenie,

·         jeśli to możliwe protokół szkodowy spisany z kurierem

 1. W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta konieczne jest, przy zgłoszeniu ujawnionej/wykrytej wady produktu, wskazanie kiedy (określenie daty) doszło do ujawnienia się/wykrycia wady.

 

 

§ 6. Odstąpienie od umowy przy sprzedaży konsumenckiej

 

 1. Regulacja rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” – Prawo do odstąpienia od umowy:
  1. Zgodnie z przepisem art. 27 ww. ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.
  2. Uprawnienie realizowane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W ciągu kolejnych 14 dni (licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) konsument obowiązany jest do odesłania na adres siedziby Sprzedającego zakupionego towaru, jeśli to możliwe, po uprzednim ustaleniu ze Sprzedającym sposobu odesłania towaru.
  3. Treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępna jest w formie edytowalnego załącznika do niniejszego Regulaminu – Formularza odstąpienia od umowy. Ponadto przedmiotowy formularz załączany jest do przesyłki zawierającej zamówiony przez konsumenta towar.
  4. Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, używania lub uszkodzenia i musi być zwrócony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży oraz przesyłki wysłane na koszt Sprzedającego nie będą przez Sprzedającego przyjmowane. Zwroty są możliwe tylko po okazaniu dowodu zakupu.
  5. Wysyłka towaru do zwrotu powinna zostać ustalona i potwierdzona drogą mailową lub telefoniczną.
  6. Zwracany produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
  7. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi w sposób z nim ustalony w terminie 14 dni od dnia nadejścia produktu podlegającego zwrotowi. Zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu produktu przez Sprzedającego.
  8. Koszty odesłania zwracanego produktu ponosi konsument.
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, do którego dochodzi wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego produktu.
  10. Sprzedający dokonuje weryfikacji stanu zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

k.      Sprzedający dokona zwrotu należności w sposób wskazany przez konsumenta (z ewentualnym potrąceniem dodatkowych kosztów dokonania zwrotu – w przypadku wyboru takiego sposobu zwrotu należności przez konsumenta) w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.

 

2.      zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 1 pkt  21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub innych form nierespektowania uprawnień przysługujących konsumentom, Klient posiadający status konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w takiej sytuacji jest właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta) Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów.                                                        

                

 

§ 7. Informacje o Plikach cookies

 

1.      Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiające tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego, witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

2.      Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego wloczka-sklep.pl. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego.

3.      Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter plików tymczasowych (usuwanych z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej) lub plików trwałych (służących do przechowywania informacji takich jak hasło Klienta i login w celu przyspieszenia i ułatwienia korzystania z Witryny).

4.      Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

5.      Wloczka-sklep.pl wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej w celu usprawnienia jej działania oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie. Ograniczenie lub zablokowanie przez użytkownika plików cookies może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w sklepie internetowym.

6.      Niezbędne pliki cookie są konieczne do przeprowadzenia transakcji, tj. zapamiętywania informacji podawanych przez użytkownika przeglądającego witrynę, w celu wysłania i śledzenia przesyłki.

7.      Funkcjonalne pliki cookie pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, dane logowania, wyświetlać produkty dodane do koszyka kilka dni wcześniej itp.

8.      Pliki cookie służące do analiz wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych, informują o ilości odwiedzin.

9.      Pliki cookie używane do targetowania - pliki wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika.

10.   Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowana i usuwania plików cookies.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.wloczka-sklep.pl. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014. poz. 121).

3.      W przypadku umów zawieranych z Klientami nie posiadającymi statusu konsumenta sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania ewentualnych sporów, stosownie do wartości przedmiotu sporu jest Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Okręgowy w Poznaniu.                                                                                           

close Shopping Cart
close Shopping Cart

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło